BFA – Brandfarliga Heta arbeten

Från och med hösten 2019 erbjuder vi certifiering i Brandfarliga arbeten.

Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten”.

Utbildningen Brandfarliga heta arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Utbildningen är också anpassad till förhållanden i olika branscher. De som går utbildningen får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området. Vid framtagningen av utbildningen har flera branscher deltagit för att få den anpassad efter olika arbetssituationer.

Kursen registreras även i ID06.

Certifiering

Det krävs ett giltigt certifikat för att få utföra arbeten med risk för brand, skriva tillstånd eller vara brandvakt. För att bli certifierad kan du gå utbildningen Brandfarliga Heta Arbeten. Under utbildningen genomförs ett certifieringstest och vid godkänt resultat så är du behörig att utföra arbetet.

Du kan styrka din behörighet genom att söka fram din behörighet i en databas som du får tillgång till efter utbildningen och visa upp i samband med signering av tillståndsblanketten. Du kan också få ett plastkort som du visar upp.

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Download [289.11 KB]


Kommande kurser

december 2022
januari 2023
februari 2023
Inget evenemang hittades!
Visa fler

Säkerhetsregler

Säkerhetsregel 0 – Tillstånd

Den som avser att bedriva eller låta bedriva brandfarliga arbeten på tillfällig arbetsplats (t.ex. ägare eller brukare av fastighet eller total-/generalentreprenör) ska skriftligen utse en tillståndsansvarig, som ska bedöma om arbetena medför fara för brand. Om fara för brand bedöms föreligga, får arbetet utföras endast under förutsättning att den tillståndsansvarige: Utfärdar tillstånd för arbetena på Tillstånds- & checklista för Brandfarliga arbeten eller motsvarande, som ska vara fullständigt ifylld.

Under arbetenas utförande förvissar sig om att nedanstående säkerhetsregler följs. Den tillståndsansvarige får delegera sitt ansvar endast om den som utsett hen skriftligen medgivit detta. Den tillståndsansvarige får inte utföra de Brandfarliga arbetena.

Säkerhetsregel 1 – Behörighet

Den som ska utföra brandfarliga arbeten ska ha behörighet och erfarenhet av brandskydd. Detsamma gäller den som ska vara brandvakt. Behörighetsutbildning ska vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté för heta arbeten.
Den som är utsedd att regelbundet vara tillståndsansvarig ska ha motsvarande utbildning och erfarenhet.

Säkerhetsregel 2 – Brandvakt

Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen – även under arbetsrast – under den tid som de Brandfarliga arbetena utförs och under den efterbevakningstid – minst en timme – eller annan tid som den tillståndsansvarige angett i tillståndet.
Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand upphört.
Brandvakt krävs inte när den tillståndsansvarige bedömer att det är uppenbart att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt.

Säkerhetsregel 3 – Brandfarlig vara

För arbete i utrymmen som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara, ska tillstånd inhämtas från den som är utsedd att vara föreståndare för hanteringen.

Säkerhetsregel 4 – Städning och vattning

Arbetsplatsen ska vara:

  • Städad
  • Vid behov vattnad

Säkerhetsregel 5 – Brännbart material

Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen ska:

  • Flyttas bort
  • Skyddas genom övertäckning
  • Avskärmas

Säkerhetsregel 6 – Dolda brännbara byggnadsdelar

Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar ska undersökas med hänsyn till brandfaran, samt vid konstaterad brandfara:

  • Skyddas
  • Göras åtkomliga för omedelbar släckinsats

Säkerhetsregel 7 – Otätheter

Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen ska vara:

  • Tätade
  • Kontrollerade med hänsyn till brandfaran

Säkerhetsregel 8 – Släckutrustning

Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats. Här avses slang med vatten eller två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34 A 233 BC (minst 2×6 kg pulver).

Vid takläggning krävs:
Vid takläggning krävs slang med vatten och två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34 A 233 BC (minst 2 x 6 kg pulver). Alternativt gäller tre certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34A 233BC (minst 3 x 6 kg pulver). Vid takläggning krävs alltid att brytverktyg och handstrålkastare finns på arbetsplatsen.

Säkerhetsregel 9 – Svetsutrustning

Svetsutrustning ska vara felfri. Acetylenflaska ska vara försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare ska vara försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel ska finnas.

Säkerhetsregel 10 – Larmning

Räddningstjänsten/brandkåren ska kunna larmas omedelbart. Fungerande mobiltelefon ska finnas tillgänglig om inte stationär telefon finns inom räckhåll
Den som uppdras att larma ska känna till arbetsplatsens adress.

Säkerhetsregel 11 – Torkning och uppvärmning

Vid torkning eller uppvärmning genom förbränning av gas, ska lågan vara innesluten så att den inte kan orsaka antändning.

Säkerhetsregel 12 – Torkning av underlag och applicering av tätskikt

Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får material uppvärmas till högst 300 ºC.

Säkerhetsregel 13 – Smältning av asfalt

Vid smältning av asfalt ska utrustningen uppställas, hanteras och tillses enligt Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger.

Här kan du läsa mer om kursen Brandfarliga Heta arbeten och säkerhetsregler >>


Bokningsförfrågan

Ring oss på 08-5066 8000, mejla oss på hk@haldotesch.se eller använd kontaktformulär nedan.