Målet med all utbildning är ökad kunskap. Säkerhet handlar i grunden om relationen mellan människor. En medveten personal är en av hörnstenarna för att säkerheten skall fungera på er arbetsplats. En god beredskap minskar rädslan för att gör fel. I Slutändan handlar allt om att rädda liv.

Vi erbjuder kvalitativa utbildningar inom brand, utrymning, HLR och Första hjälpen. Vi strävar efter att utbilda våra kunder i hur de bör agera vid ett brandtillbud eller en krissituation. Kunden och deltagarna är alltid i fokus och våra utbildningar bygger till stor del på erfarenheter från deltagare och verksamhet som sedan blir till diskussionsunderlag under kursen gång.


Utbildningsplan laddas upp i SBA-system BUS

Vad säger LSO – Lagen om skydd mot olyckor och vad ingår i det systematiska brandskyddsarbetet – SBA?

Alla företag och verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och ha en utsedd brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige har ansvar att det utförs regelbundna kontroller av brandskyddet och att personalen får regelbunden brandskyddsutbildning och utbildas inom utrymning.

Med en utbildningsplan så får ni som företag full kontroll på när det är dags att boka in respektive kurs. Vår utbildningskoordinator är ansvarig att kontakta er när det är dags och föreslår kursdatum. Vi har koll åt er och ni kan fokusera på annat. En väldigt uppskattad tjänst. Våra utbildare skräddarsyr även kurserna efter er verksamhet.

Om ni har vårt SBA-system BUS kan ni tydligt se när det är dags och vilka intervaller vi kommit överens om. Vi laddar även upp rapporter från utrymningsövningar och sparar deltagarlistor under respektive kurstillfälle.

Varje år drabbas ca 10,000 personer av plötsligt hjärtstopp

Risken att din kollega drabbas av hjärtstopp och att det kan ske just på er arbetsplats är relativt stor. Med en årlig utbildning i Hjärt- och lungräddning och hantering av en hjärtstartare ökar chansen att överleva. Med en utbildningsplan där ni inkluderar kurser i Hjärt- och lungräddning HLR samt hur ni använder en hjärtstartare är något vi verkligen rekommenderar.

Kontakta oss om ni vill veta mer om hur vi ska lägga upp just ert företags utbildningsplan

Ring 08-5066 8000, mejla hk@haldotesch.se eller använder kontaktformulär nedan.