Vårt miljöarbete

Hald & Tesch Brand ab skall så långt som möjligt arbeta miljövänligt genom att anpassa brandskyddsarbetet efter gällande miljökrav samt att hålla oss väl underrättade om kommande regler och rekommendationer.

Alla bränder har stor miljöpåverkan. Hald & Tesch Brand ab bidrar till en bättre miljö genom att aktivt utbilda människor i hur man kan förebygga bränder.
HoT strävar efter ett ökat miljömedvetande hos kunder genom att informera om olika produkters miljöpåverkan. Vid inköp för HoT gäller högt ställda miljökrav och ett aktivt kretsloppstänkande. Kraven gäller produkter och arbetsmetoder samt företagets kompetens och information i miljöfrågor. Miljöarbetet skall tillämpas internt på företaget men även riktas till kunder och leverantörer.

Hald & Tesch Brand ab skall aktivt bedriva sitt miljöarbete genom att minska antal körda mil, köra fordonen enligt metoden ”vattenglaset”, minska pappersanvändningen, sälja produkter med lång hållbarhet och livslängd samt arbeta med ett miljöprogram som tar fasta på medarbetarnas kompetens, engagemang och attityder.

Arbetet skall baseras på kontinuerlig utbildning samt ett nära samarbete med våra leverantörer, kunder och myndigheter.

Våra miljömål

  • Att minska antalet körda mil per servicepunkt med 5%/år under jan – dec.
  • ​Att minska drivmedelsförbrukningen med 5% per körd mil under jan – dec.
  • ​Att säkerställa miljövänlig destruktion av samtliga uttjänta brandsläckare.
  • ​Att välja produkter som har mindre negativ miljöpåverkan.
  • ​Att under året minska H & T:s pappersanvändning med 500 kg.
  • ​Samtliga medarbetare skall ha goda kunskaper om företagets miljöarbete och fortbildas inom miljöområdet.
  • ​Att göra företagets miljöarbete lättillgängliga via vår hemsida.

Alkolås

Som ett led i vårt CSR-arbete har Hald &  Tesch Brand ab alkolås i alla våra service- och säljbilar.

Statistik från VRI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) visar att det varje timme, dygnet runt, görs 525 onyktra resor i Sverige. Det blir 4,6 miljoner onyktra resor om året. Det innebär att du möter en påverkad bilist lika ofta som du ser en taxi i storstäderna.