Service och underhåll av brandskydd

Vi är rikstäckande och utför service/underhåll enligt svensk standard med egen anställd personal som alla är certifierade av SVEBRA. (Svenska Brandsäkerhetsföretag).

Våra professionella SBA-tekniker utför underhåll av ert brandskydd i enlighet med gällande regler och rekommendationer.

Vi hjälper er att upprätta ert SBA med fokus på bästa möjliga brandsäkerhet med hänsyn till brandrisk i er specifika verksamhet. Detta gör vi i enlighet med gällande lagar, föreskrifter samt er egen ambition.

 

Beskrivning

Service och underhåll av brandskydd

Vi utför service och underhåll på:

  • Handbrandsläckare
  • Brandposter
  • Rökluckor (Brandgasventilator)
  • Hänvisningsarmaturer
  • Utrymningsplaner
  • Hjärtstartare
  • Släcksystem
  • Larm
  • SBF maskinbesiktning
  • Vi ser även över att skyltning är korrekt och ert Systematiska brandskyddsarbete

Vad gör våra tekniker vid ett servicebesök?

Släckutrustning
Vid vår årliga service av er brandskyddsutrustning utför vi service på er släckutrustning (t.ex brandsläckare och brandposter) och säkerställer att den finns i tillräcklig omfattning för er verksamhet med hänsyn till era brandrisker och att den är godkänd. Vi vill erbjuda kvalitet som man kan lita på. Därför säljer vi brandsläckaren NU-Swift som sannolikt är världens bästa brandsläckare som även har 20 års garanti.

SBA
Vi ser också över ert systematiska brandskyddsarbete (SBA) och följer upp om ni har upptäckt brister under era egenkontroller, som vi föreslår åtgärder för. Vi kan även hjälpa er att installera vårt populära digitala SBA som heter BUS (Brand och Utrymnings System) som är ett av marknadens enklaste och mest användarvänliga SBA-system.

Utrymning
Vidare så går vi igenom utrymningssäkerheten; att utrymningsvägar/nödutgångar inte är blockerade samt att de är tillräckligt skyltade och försedda med hänvisningsarmaturer/nödljus i händelse av t.ex. strömavbrott vid brand. Vi kontrollerar att utrymningstavlor stämmer överens med verkligheten samt att återsamlingsplatsen är lämplig och korrekt angiven.

Upptäcker vi att håltagningsarbeten är gjorda i brandceller föreslår vi att brandtätning ska göras för att byggnadens brandceller ska fungera; stå emot brand tillräckligt länge för att underlätta utrymning samt släckinsats för räddningstjänsten.

Utbildning
Systematiskt brandskyddsarbete är ett krav enligt Lagen om skydd mot olyckor. I ett fungerande SBA ska det även finnas en utbildningsplan med regelbunden utbildning för personalen. (tex: grundläggande brandskyddsutbildning, första hjälpen, HLR, utrymningsövningar mm.) För oss är det en självklarhet att all personal ska veta hur man använder en brandsläckare eller hjärtstartare i händelse av olycka och därför krävs det träning på detta.

Vi tillhandahåller dessa utbildningar och går igenom behovet av utbildning vid vår årliga service och hjälper er gärna även att upprätta en utbildningsplan.

Övriga brandrisker
I övrigt försöker vi upptäcka och informera er om övriga brandrisker som ni kan ha i er verksamhet. Vi håller er löpande uppdaterade om förändringar i regelverk m.m. inom området brandsäkerhet.

Vad säger våra lagar om brandsäkerhet?

LSO, Lagen om skydd mot olyckor: (SFS 2003:778)

”2 § Ägare och nyttjanderättshavare till byggnad eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

I lagen hittar man också grunden för kravet på att alla ska jobba systematiskt (SBA) med sitt brandskydd. Ni förväntas ta ansvar för hela brandskyddet, sånär som på den del som handlar om kommunens räddningstjänstinsats. Det betyder att ni måste göra allt ni kan för att förhindra att brand uppstår och ha rutiner för vad ni ska göra när en brand inträffar.

Grunden i det Systematiska brandskyddsarbetet är dokumentationen som beskriver brandskyddet. Systematiskt innebär att upprätthålla men också förbättra brandskyddet. Regelbundna utbildningar av personalen säkerställer att kunskap upprätthålls om att förebygga/släcka brand, stoppa blödning samt häva ett hjärtstopp eller utrymma säkert, etc.

 

Arbetsmiljölagen 3 kap. 2§:

”Arbetsgivare skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.”

”Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar ska underhållas väl.”

AFS, Arbetsmiljöverkets Författningssamling

AFS 2020:1 – Arbetsplatsens utformning

I den gällande AFS:en finns en tydlighet när det gäller utrymningssäkerhet. Krav på nödbelysning för att utrymningen skall vara säker samt krav på rutiner för utrymning samt att utrymningsövningar genomförs regelbundet så att arbetstagaren har aktuell kunskap.

90 § Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för att alla arbetstagare ska kunna utrymma arbetsplatsen. Utrymningsövningar ska normalt genomföras så att arbetstagarna har aktuell kunskap om hur utrymningen ska ske.

96 § Utrymningsvägar ska ha belysning som fungerar med tillfredställande säkerhet. En utrymningsväg där det krävs belysning för att utrymningen ska vara säker, ska ha tillräcklig nödbelysning för utrymning, om det är fel på den ordinarie belysningen.

KONTAKTA OSS OM DU VILL VETA MER OM SERVICE OCH UNDERHÅLL AV BRANDSKYDD

Ring oss på 08-5066 8000, mejla oss på hk@haldotesch.se eller använd kontaktformulär nedan.

Läs mer om våra övriga tjänster samt följ oss i på LinkedIn för nyheter och övrig information.