Utbildningsplan – SBA

Målet med all utbildning är ökad kunskap. Säkerhet handlar i grunden om relationen mellan människor. En medveten personal är en av hörnstenarna för att säkerheten skall fungera på er arbetsplats. En god beredskap minskar rädslan för att gör fel. I Slutändan handlar allt om att rädda liv. Med en utbildningsplan täcker vi upp att er personal får relevant utbildning i brandövning, utrymning och Första hjälpen.

Kategorier: ,

Beskrivning

Utbildningsplan – SBA

Med en utbildningsplan – SBA så får ni som företag full kontroll på när det är dags att boka in respektive kurs. Vår utbildningskoordinator är ansvarig att kontakta er när det är dags och föreslår kursdatum. Vi har koll åt er och ni kan fokusera på annat. En väldigt uppskattad tjänst. Våra utbildare skräddarsyr även kurserna efter er verksamhet.

Vi erbjuder kvalitativa utbildningar inom brand, utrymning, HLR och Första hjälpen. Vi strävar efter att utbilda våra kunder i hur de bör agera vid ett brandtillbud eller en krissituation. Kunden och deltagarna är alltid i fokus och våra utbildningar bygger till stor del på erfarenheter från deltagare och verksamhet som sedan blir till diskussionsunderlag under kursen gång.

Har ni vårt SBA-system BUS

Utbildningsplan laddas upp i vårt SBA-system BUS. I BUS kan ni tydligt se när det är dags och vilka intervaller vi kommit överens om. Vi laddar även upp rapporter från utrymningsövningar och sparar deltagarlistor under respektive kurstillfälle.

Vad säger LSO – Lagen om skydd mot olyckor och vad ingår i det systematiska brandskyddsarbetet – SBA?

Alla företag och verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och ha en utsedd brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige har ansvar att det utförs regelbundna kontroller av brandskyddet och att personalen får regelbunden brandskyddsutbildning och utbildas inom utrymning.

Är ert företag kvalitetscertifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 och följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer?

ISO 14001

I ISO 14001 finns det också krav på en grundläggande utbildning i det dagliga miljöarbetet, men här ställs det också krav på övningar i nödlägesberedskap.

ISO 45001

  • Utbildning i arbetsmiljösystemet: grundutbildningen i arbetsmiljöarbetet ska minst innehålla en genomgång av:
  • arbetsmiljöpolicy,
  • arbetsmiljömål,
  • arbetsmiljörisker och förebyggande åtgärder,
  • relevanta arbetsmiljörutiner och vad som händer om man avviker från dessa samt
  • agerande vid tillbud och olyckor.

Nödlägesberedskap: nödlägesövningar kan vara övningar i 1:a hjälpen, HLR, ABC, krishantering etc.

AFS 2020:1

Det är viktigt att all personal känner till hur de ska bete sig vid ett utrymningslarm. Den kunskapen får de bäst genom regelbundna utrymningsövningar.

AFS 1999:07

Kunskaper i första hjälpen

När det sker en olycka på arbetsplatsen måste det finnas kunniga personer som snabbt kan ta hand om de skadade. Utbildning i första hjälpen är därför ett krav. Ju större arbetsplats och risknivå desto fler personer behöver ha utbildning. Det är även viktigt att kunskaperna är aktuella och personalen behöver därför gå utbildning regelbundet.

Så här står det i 6 §:

”Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.”

 

 Varje år drabbas ca 10,000 personer av plötsligt hjärtstopp

Risken att din kollega drabbas av hjärtstopp och att det kan ske just på er arbetsplats är relativt stor. Med en årlig utbildning i Hjärt- och lungräddning och hantering av en hjärtstartare ökar chansen att överleva. Med en utbildningsplan där ni inkluderar kurser i Hjärt- och lungräddning HLR samt hur ni använder en hjärtstartare är något vi verkligen rekommenderar.

 

KONTAKTA OSS OM DU VILL VETA MER KRING UTBILDNING OCH FÖRSLAG PÅ UTBILDNINGSPLAN

Ring oss på 08-5066 8000, mejla oss på hk@haldotesch.se eller använd kontaktformulär nedan.