Brandskydd och säkerhet i bostadsrättsföreningar


Varje år omkommer ca 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.
Många enkla åtgärder kan vidtas för att förhindra brand och för att minska dess konsekvenser.
Brandvarnare i varje lägenhet, intakta brandceller, fungerande brandgasventilatorer/rökluckor i trapphusen och tydligt uppmärkta utrymningsvägar är enkla praktiska åtgärder som ger fastigheten ett effektivare brandskydd.

Brandvarnare och brandskydd

Att kontrollera att lägenhetens brandvarnare fungerar är upp till varje hyresgäst.  Att sköta brandskyddet i övriga delar av fastigheten är fastighetsägarens ansvar. I en bostadsrättsförening har styrelsen det ansvaret.​

Säkerhet för människoliv är förstås ett stort och viktigt ansvar.
Du kan nu få en påminnelse i din mobil att det är dags att kontrollera dina brandvarnare. Läs mer här »

Ansvar och risker

Att man skall känna trygghet som boende när det gäller brandskyddet i fastigheten är naturligtvis en självklarhet.
Här handlar det inte bara om att ha fungerande brandvarnare utan också att gemensamma lokaler som trapphus, källar- och vindsutrymmen, förråd och förvaringsutrymmen också har en tillfredsställande brand- och utrymningssäkerhet.

​För att säkerställa att samtliga delar i brandskyddet fungerar, behöver ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas.

Bostadsrättsföreningen (styrelsen) ansvarar i egenskap av ägare för det systematiska brandskyddsarbetet. Det innebär att man skall arbeta både med fastighetens brandtekniska skydd och installationer samt med det organisatoriska brandskyddet som fungerande rutiner, utbildning för ansvariga personer, information till det boende m.m. För att säkerställa ett bra brandskydd och ett fungerande brandskyddsarbete behöver detta också dokumenteras. Regelbundna kontroller av brand- och utrymningssäkerheten i gemensamma utrymmen skall utföras och rutiner för att åtgärda eventuella fel och brister skall finnas framtagna.

Byggnadstekniskt brandskydd

Ett flerbostadshus är indelat i olika utrymmen som kallas brandceller. Mellan dessa skall en brand inte kunna sprida sig vidare inom en viss tid.

​Dörrarna mellan de olika brandcellerna kallas branddörrar och är specialgjorda för att stå emot brand. Oftast är dörrar som vetter mot trapphuset branddörrar, såsom dörrar mot lägenheter, källare och vindar. För att brandspridningen skall hindras är det viktigt att dessa hålls stängda. Det är därför dörrar till vind och källare ofta är försedda med dörrstängare.

​Genomföringar där VVS, bredband och el-kablage dragits genom brandcellsgränser måste brandtätas för att inte riskera brand- och rökspridning genom dessa öppningar.

​Fungerande brandgasventilation är en annan väldig viktig del i det byggnadstekniska brandskyddet, där rökluckor i den övre delen av fasaden eller i taket evakuerar rök, sänker temperaturer, minskar rökskador, förhindrar brandspridning samt underlättar en släckinsats för Räddningstjänsten.

Utrymningssäkerhet

Förebyggande åtgärder är självklart viktigt och det skapar en trygghet för de boende i föreningen. Det är viktigt att trapphusen hålls fria från material, inte bara i egenskap av utrymningsväg, utan det är även vägen   in för räddningspersonal som t.ex. ambulans och Räddningstjänst.

Med rätt information till de boende vet de också att vid en brand är det oftast säkrare att stanna kvar i lägenheten än att ge sig ut i ett rökfyllt trapphus eftersom lägenheten i de allra flesta fall utgör en egen brandcell.

Det är viktigt att dörrar till trapphuset, såsom lägenhets-, vinds- och källardörrar sluter tätt och att dörrstängarna mot vind och källare fungerar. Det är också viktigt att trapphus alltid hålls fria från brännbara föremål som barnvagnar, tidningspapper och kartonger eftersom sådan förvaring ökar risken för anlagda bränder.

Allmänna utrymmen, såsom källargångar och tvättstugor där tillräckligt med dagsljusinsläpp saknas, behöver utrustas med nödbelysning för att öka möjligheten till en säker utrymning i händelse av brand.

Hur ska då en styrelse i en BRF veta hur de ska leva upp till kraven som ställs och sätta sig in i den nödvändiga kunskapen kring brandsäkerhet?

Som styrelse kan man knappast förväntas att själv känna till och kunna allt som rör brandsäkerheten i ett flerbostadshus. Det viktigaste är att man känner till och tar sitt ansvar och därefter vidtar de åtgärder som behöver genomföras.

​Mycket information som rör området finns att hämta på nätet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en informationsfolder om brandsäkerhet i flerbostadshus. Informationen beskriver kortfattat vilket ansvar olika parter har för brandskyddet och de vanligaste förekommande brandskyddsinstallationerna i flerbostadshus.
Ladda ner den här »

​Allt kan man förstås inte läsa sig till. Därför har vi som sakkunniga inom området en viktig uppgift i våra roller som vägledare. Ofta kan det vara en billig investering att låta en kompetent brandskyddskonsult gå igenom föreningens fastighet och utifrån denna inspektion ge förslag på akuta och långsiktiga åtgärder för att trygga föreningens och medlemmarnas brand- och utrymningssäkerhet.

Hald & Tesch Brand ab och SBA i en bostadsrättsförening

Vi har mångårig erfarenhet inom området och har sedan Lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft 2004 hjälpt många bostadsrättsföreningar med deras SBA.

​Vi hjälper er med en nulägesanalys och åtgärdsförslag samt upprättar ett systematiskt brandskyddsarbete åt er via vårt webbaserade system BUS (SBA-system).
Läs mer om BUS här »