Nu finns Hald & Tesch utbildningar även som lärarledda webbutbildningar där ni på ett enkelt sätt får tillgång till samma kunskap som en utbildning körd på plats hos er.
 • Det här kan vara ett alternativ för er att kunna genomföra utbildningar och samtidigt följa de rekommendationer om försiktighet som råder i samhället idag.
 • Det kan vara en bra lösning om ni har personal på flera orter runt om i Sverige och ändå vill kunna köra en gemensam utbildning.
 • Ni kanske har personal som jobbar helt eller delvis hemifrån som också har behovet av utbildning.
 • Eller att ni helt enkelt vill vara både tids- och kostnadseffektiva i er önskan att upprätthålla den kompetens på personalen som är nödvändig och som lagen alltid kräver.

Grundläggande brandkunskap

SYFTE
Ge grundläggande kunskaper i brand och utrymning, för att i verksamheten höja beredskapen inför en brand/utrymningssituation.

MÅLGRUPP:
Samtliga anställda

OMFATTNING:
Ca 2 timmar

REKOMMENDATION
Vi rekommenderar repetitiv utbildning vart 2:a-3:e år.

INNEHÅLL:

 • Förebyggande brandskydd
 • Brandtriangeln
 • Brandrisker
 • Nödlägeskedjan
 • Förebyggande åtgärder
 • Utrymningskunskap
 • Släckredskap

Första hjälpen, L-ABC

SYFTE
Ge deltagaren grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen.

MÅLGRUPP:
Gäller alla, inga förkunskaper krävs.

OMFATTNING:
Ca 1 1/2 timme

REKOMMENDATION
Vi rekommenderar utbildning vart 2:a år. Enligt Arbetarskyddsstyrelsen & Arbetsmiljöverkets regler (AFS 1999:7) måste en arbetsplats säkerställa behovet av Första Hjälpen L-ABC dvs insatser och beredskap vid olycksfall & akut sjukdom.

INNEHÅLL:

 • Kontroll av medvetande, andning och puls
 • Ta hand om medvetslös person, skapa fria luftvägar samt placera i stabilt sidoläge
 • Förebygga cirkulationssvikt
 • Utförande luftvägsstopp
 • Organisation och handlingsplan på olycksplatsen, larmrutiner

Hastigt insjuknande

 • Bröstsmärtor
 • Diabetes
 • Epilepsi
 • Stroke

Olycksfall

 • Benbrott, stukningar
 • Nack- och ryggskador
 • Skallskador
 • Kläm- och krosskador
 • Skär- och sårskador
 • Elskador
 • Frätskador
 • Ögonstänk

HLR – Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare

Se tillfälliga riktlinjer för genomförande av HLR online på Hjärt- lungrådets webbsida HÄR.

Ovanstående förändring av HLR-rådets riktlinjer gäller tillsvidare .

SYFTE
Ge deltagaren grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen vid andnings- och hjärtstopp.
Att alla deltagare skall kunna använda en hjärtstartare och defibrillera / ge en strömstöt i samband med ett plötsligt oväntat hjärtstopp.

MÅLGRUPP:
Gäller alla, inga förkunskaper krävs. Dock rekommenderas alla deltagare att genomföra webbutbildningen HLR vuxen före utbildningen HÄR.

OMFATTNING:
Ca 3 timmar, max 12 personer, utbildningen genomförs med 4 deltagare per grupp.  (3 grupper om fyra personer a 45 minuter/grupp). Före utbildningen skickas 4 st. Mini-Anne dockor ut till er som kund. Dessa dockor får ni efter utbildningen behålla.

REKOMMENDATION
Repetera hjärt-lungräddning regelbundet. Vi och HLR-rådet rekommenderar träning i HLR och att använda en hjärtstartare varje år för allmänheten och gärna varje halvår, dock minst varje år för sjukvårdspersonal.

INNEHÅLL:
– Kontroller

– Skaffa hjälp

– Utföra HLR med kompressioner och inblåsningar

– Lägga en person i stabilt sidoläge

– Luftvägsstopp

– Starta hjärtstartaren och följa enkla instruktioner

Brandfarlig vara – Föreståndare

SYFTE
Du ska kunna verka som föreståndare och ansvara för hanteringen av brandfarliga varor.

MÅLGRUPP:
Du som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor i verksamheter där hanteringen av brandfarliga varor är omfattande och för dig som är handläggare av tillstånds- och tillsynsärenden.

OMFATTNING:
3-4 timmar

REKOMMENDATION
Vi rekommenderar utbildning repetitivt vid förnyelse av tillstånd för Brandfarlig vara. Enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor 2010:1011 §9 skall den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag utse en eller flera föreståndare för verksamheten.
En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. En tillståndshavare ska se till att en föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter.

INNEHÅLL:

– Gällande lag och föreskrifter

– Föreståndarens ansvar

– Tillståndshantering

– Hantering av brandfarliga varor

– Riskutredning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

– Riskbedömning enligt ATEX

– Tillsyn

Brandskyddsansvarig – LSO

SYFTE

Deltagarna ska erhålla djupare kunskap i brandskydd.

MÅLGRUPP

Du som är tänkt att verka som Brandskyddsansvarig och/eller kontrollant.

Är du ansvarig för brandskyddsarbetet i ert företag ?

Behöver du veta mer om hur du ska organisera och dokumentera ert brandskyddsarbete

Vi presenterar vår modell för att utforma det systematiska arbetet, vilka steg som ingår för att fullfölja det och hur du kan verkställa detta för just er verksamhet.

Utbildningen kan även användas om du behöver uppdatera kunskaperna om lagkrav, systematiskt brandskyddsarbete och ansvaret i rollen som brandskyddsansvarig.

OMFATTNING

Ca 3 timmar

INNEHÅLL

– Grundläggande brand

– Vad är SBA och hur jobba med det?

– Lagkrav

– Roller som påverkar det systematiska brandskyddsarbetet

– Riskhantering

– Regler och rutiner för stärkt brandsäkerhet

– Få personal att kunna agera rätt vid brand

– Utbildningsplanering för personal

– Byggnads- och verksamhetsbeskrivningar

– Kontroller för att säkerställa brandskyddet

Utrymningsledare

SYFTE
Ge deltagare en trygghet i sin roll som utrymningsledare, både före, under och efter en utrymning samt ge ökad kunskap om vilken organisation och vilka rutiner som behövs.

MÅLGRUPP:
Brandskyddsansvariga och personal som skall fungera som utrymningsledare/funktionärer.

OMFATTNING:
Ca 2 timmar

INNEHÅLL

– Utrymningsledarens roll

– Nödlägesorganisation i verksamheteten

– Vad kan föranleda en utrymning

– Brandkunskap

– Före utrymning

– Förebyggande arbete

– Under en utrymning

– Larm

– Utrymningsvägar

– Ev. avsökning av lokal

– Risker och faror

– Efter utrymning

– Närvarokontroll, avrapportering

– Räddningstjänsten roll

– Ansvar och organisation

Brandfarliga Arbeten

Brandfarliga Arbeten

Nu kan vi erbjuda Brandfarliga Arbeten digitalt!

Brandfarliga Arbeten kan inledningsvis köras på distans t.o.m. 2021-03-31.  

Vi använder onlinelösningen zoom för att leva upp till de krav som ställs på utbildningen nedan.

Förutsättningar för genomförande online: 

 • Webbkamera ska finnas så att både instruktör och deltagare syns i bild och undervisning kan ske live. 
 • Instruktören delar skärm för att visa Powerpoint med ljud. 
 • Deltagaren ska kunna ”räcka upp handen och/eller chatta och påkalla uppmärksamhet under kursens gång. 
 • Klassrummet bör kunna delas i mindre ”grupprum” för att möjliggöra grupparbeten. 
 • Legitimationskontroll ska kunna genomföras på ett GDPR-säkert sätt, till exempel i ett ”grupprum” där instruktör ser deltagaren enskilt och inte i storgrupp. 
 • Certifieringstest ska genomföras under kurstillfället, precis som vanligt. 
 • Tidsåtgång 5,5 timmar plus raster.

Litteraturen skickas ut till deltagarna innan kursstart. 

Den praktiska övningen utgår, men vi rekommenderar att ni i möjligaste mån genomför övningen vid ett senare tillfälle. Tänk dock på att ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer.  

Brandskydd i flerbostadshus och BRF

SYFTE
Ge kunskaper om vad som gäller för bostadsrättsföreningar och flerbostadsfastigheter när det kommer till brand- och utrymningssäkerhet.

MÅLGRUPP:
Styrelser och medlemmar i bostadsrättsföreningar samt förvaltare av flerbostadshus.

OMFATTNING:
Ca 2 timmar

REKOMMENDATION
2 § i Lagen om skydd mot olyckor säger   ”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”.

Styrelsen har till uppgift att verka för att brandskyddsarbetet bedrivs enligt de aktsamhetskrav och skyldigheter som följer av lagen och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Uppdatering och upprätthållande av kunskap är en förutsättning för att kunna leva upp till de kraven.

INNEHÅLL

– Vad har ordförande och styrelsen för ansvar?

– Ansvar och organisation

– Risker

– Regler och rutiner för stärkt brandsäkerhet

– Byggnadstekniskt brandskydd

– Utrymningssäkerhet

– Föreningens brandskyddsarbete

– Kontroller för att säkerställa brandskyddet