top of page

Vårt miljöarbete

Hald & Tesch Brand ab skall så långt som möjligt arbeta miljövänligt genom att anpassa brandskyddsarbetet efter gällande miljökrav samt att hålla oss väl underrättade om kommande regler och rekommendationer.

Alla bränder har stor miljöpåverkan

Hald & Tesch Brand ab bidrar till en bättre miljö genom att aktivt utbilda människor i hur man kan förebygga bränder. Hald & Tesch Brand ab strävar efter ett ökat miljömedvetande hos kunder genom att informera om olika produkters miljöpåverkan. Vid inköp för oss gäller högt ställda miljökrav och ett aktivt kretsloppstänkande. Kraven gäller produkter och arbetsmetoder samt företagets kompetens och information i miljöfrågor. Miljöarbetet skall tillämpas internt på företaget men även riktas till kunder och leverantörer. Hald & Tesch Brand ab skall aktivt bedriva sitt miljöarbete genom att minska antal körda mil, köra fordonen enligt metoden ”vattenglaset”, minska pappersanvändningen, sälja produkter med lång hållbarhet och livslängd samt arbeta med ett miljöprogram som tar fasta på medarbetarnas kompetens, engagemang och attityder. Arbetet skall baseras på kontinuerlig utbildning samt ett nära samarbete med våra leverantörer, kunder och myndigheter.

Hald & Tesch Brand abs logotyp för miljöhållbart brandskydd

1

Minska antalet mil

Att minska antalet körda mil per servicepunkt med 5%/år under jan – dec.

2

Förbrukning

Att minska drivmedelsförbrukningen med 5% per körd mil under jan – dec.

3

Miljövänlig destruktion

Att säkerställa miljövänlig destruktion av samtliga uttjänta brandsläckare.

4

Produktval

Att välja produkter som har mindre negativ miljöpåverkan.

Minska pappersanvändning

Att under året minska H & T:s pappersanvändning med 500 kg.

5

Miljökunskap bland medarbetare

Samtliga medarbetare skall ha goda kunskaper om företagets miljöarbete och fortbildas inom miljöområdet.

6

7

Synligt miljöarbete online

Att göra företagets miljöarbete lättillgängligt via vår hemsida.

Våra miljömål

Läs mer om våra utbildningar, tjänster och produkter samt följ oss på LinkedIn för nyheter och övrig information.

bottom of page