top of page
Underteckna ett kontrakt

Lagar inom utbildning

Här finner du de lagar och riktlinjer som berör de utbildningar vi på Hald & Tesch Brand ab erbjuder.

Underteckna ett kontrakt

Vad säger LSO?

Lagen om skydd mot olyckor och vad ingår i det systematiska brandskyddsarbetet – SBA?

Alla företag och verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och ha en utsedd brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige har ansvar att det utförs regelbundna kontroller av brandskyddet och att personalen får regelbunden brandskyddsutbildning och utbildas inom utrymning.

Är ert företag kvalitetscertifierade?

Enligt ISO 14001och följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer?

I ISO 14001 finns det också krav på en grundläggande utbildning i det dagliga miljöarbetet, men här ställs det också krav på övningar i nödlägesberedskap.

Bild på Sveriges lag bok, Sveriges rikes lag
Man över på att utföra kompressioner under en utbildning i hjärt- och lungräddning

Nödlägesberedskap:

Nödlägesövningar kan vara övningar i 1:a hjälpen, HLR, ABC, krishantering etc.

 ISO 45001ställer krav på utbildning i arbetsmiljösystemet: grundutbildningen i arbetsmiljöarbetet ska minst innehålla en genomgång av: arbetsmiljöpolicy, arbetsmiljömål, arbetsmiljörisker och förebyggande åtgärder, relevanta arbetsmiljörutiner och vad som händer om man avviker från dessa samt agerande vid tillbud och olyckor.

AFS 2020:1

Vad säger AFS?

Det är viktigt att all personal känner till hur de ska bete sig vid ett utrymningslarm. Den kunskapen får de bäst genom regelbundna utrymningsövningar.

Här kan ni läsa mer om AFS 2020:1 >>

Pågående utrymningsövning
Exempel på hur det kan se ut under en utbildning i första hjälpen L-ABCDE

AFS 1999:07

Kunskaper i första hjälpen

När det sker en olycka på arbetsplatsen måste det finnas kunniga personer som snabbt kan ta hand om de skadade. Utbildning i första hjälpen är därför ett krav. Ju större arbetsplats och risknivå desto fler personer behöver ha utbildning. Det är även viktigt att kunskaperna är aktuella och personalen behöver därför gå utbildning regelbundet.

Så här står det i 6 §:

Vad säger AFS?

”Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.”

Man tränar på att känna efter puls under utbildning i hjärt-och lungräddning
bottom of page