top of page
Hand som håller en smartphone som visar vårt digitala SBA-system BUS

Vikten av ett fungerande SBA

Att arbeta med ditt SBA – Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet.

Lär dig mer om SBA

Systematiskt Brandskyddsarbete omfattas normalt sett av följande:

  • Brandskyddspolicy

  • Byggnadsbeskrivning

  • Brandskyddsbeskrivning

  • Riskinventering

  • Brandskyddsregler

  • Kontrollsystem

  • Uppföljning

Digitalt SBA-system BUS

Marknadens mest användarvänliga SBA-system.

Med vårt Brand-och utrymningssystem BUS (SBA) har du som kund fullständig kontroll och översyn över ert systematiska brandskyddsarbete.

  • Youtube
  • Facebook
  • LinkedIn

Enligt LSO

Alla företag och verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Företaget ska även ha en utsedd brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige har som ansvar att utföra regelbundna kontroller av brandskyddet samt se till att personalen får regelbunden brandskyddsutbildning.

I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) står, mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras. Dokumentationen av brandskyddet bör vara tillräcklig för att säkerställa underhåll men också att skäliga brandskyddsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, vidtas.

Vad är SBA?

SBA står för systematiskt brandskyddsarbete. SBA ska bedrivas, dock i varierande omfattning, i alla byggnader eller anläggningar. Förenklat sett kan begreppet förklaras som ett sätt att ha ordning på sitt brandskydd. Omfattningen av att det systematiska brandskyddsarbetet skiljer sig för privatperson och företag. För en privatperson kan det i huset eller lägenheten räcka med någon variant av släckutrustning så som pulversläckare samt att en brandvarnare är monterad. I privata hem behöver ingen dokumentation ske, däremot kan det vara bra att se över trycket i brandsläckaren med jämna mellanrum samt att byta ut batterierna i brandvarnaren regelbundet. Ett mer omfattande SBA, krävs enligt lag, när det gäller en verksamhet, vad som avgör omfattningen är bland annat en verksamhets eller byggnads risker.

 

Verksamheter så som en mindre butik, en lokal förskola eller ett litet kontor behöver ett mindre avancerat systematiskt brandskyddsarbete i form av en enklare dokumentation av relevanta delar. Medan en större verksamhet, exempelvis ett stort sjukhus, ett hotell eller en komplex industri behöver ett mer omfattande SBA. Här krävs även att dokumentation görs. I grunden handlar det om att besitta kunskap om byggnadens befintliga brandskydd och hur dessa olika delar fungerar och samspelar med varandra. Exempel på delar i brandskyddet är brandcellsgränser, utrymningsvägar, brandlarm och ventilation med mera.

Rutiner för ditt SBA

Viktigt att tänka på vad gäller rutiner för SBA är att veta när och hur brandskyddets olika delar behöver kontrolleras. I mindre typer av verksamheter så som vård och omsorg är det organisatoriska brandskyddet minst lika viktigt som det tekniska. Varför är det organisatoriska brandskyddet så viktigt? Inom till exempel vård och omsorg är en del av det systematiska brandskyddsarbetet att se till att personalen besitter rätt kunskap samt rätt förutsättningar, detta då insatsen från personalen kan vara avgörande vid en utrymning.

 

Så här skriver MSB kring ansvar och systematiskt brandskyddsarbete >>

bottom of page