top of page

Hållbarhetsarbete

Hald & Tesch Brand ab skall så långt som möjligt arbeta miljövänligt genom att anpassa brandskyddsarbetet efter gällande miljökrav samt att hålla oss väl underrättade om kommande regler och rekommendationer.

Vår vision

”Hald & Tesch Brand ab´s kunder skall inte råka ut för några brandtillbud. Om så sker skall konsekvenserna bli minsta möjliga både ur ekonomiska och miljömässiga avseenden, detta tack vare rätt kunskap, rutiner och utrustning. Detta är vår nollvision.”

Vi är miljöcertifierade via SUSA

Dekal Svensk Miljöbas 2022-06-01_edited.jpg

Alla bränder har stor miljöpåverkan

Hald & Tesch Brand ab bidrar till en bättre miljö genom att aktivt utbilda människor i hur man kan förebygga bränder. Vi strävar efter ett ökat miljömedvetande hos kunder genom att informera om olika produkters miljöpåverkan. Vid inköp för oss gäller miljökrav och kretsloppstänkande. Kraven gäller produkter och arbetsmetoder samt företagets kompetens.

Vi ska erbjuda våra kunder möjligheten till cirkulär återanvändning, att använda produkterna hela sin ”livstid” skapar en avsevärt mindre miljöpåverkan.

Miljöarbetet skall tillämpas internt på företaget men även riktas till kunder och leverantörer. Hald & Tesch Brand ab skall aktivt bedriva sitt miljöarbete genom att minska antal körda mil per servicepunkt samt köra fordonen enligt metoden ”vattenglaset”. Vi ska sälja produkter med lång hållbarhet och livslängd samt arbeta med ett miljöprogram som säkerställer medarbetarnas kompetens, engagemang och attityder. Arbetet skall baseras på kontinuerlig utbildning samt ett nära samarbete med våra leverantörer, kunder och myndigheter.

Vi är ett rikstäckande företag med servicetekniker och säljare.

Vi har direktkontakt med våra kunder vilket innebär att vi kvalitetssäkrar kundens leveranser hela vägen från planering till utfört arbete. Vi arbetar med produkter som har lång hållbarhet för att minimera miljöpåverkan. Vår strävan är att välja produkter som är närproducerade, företrädelsevis i Europa. Samtlig personal har och ska genomgå grundläggande utbildning i miljökunskap, detta sker löpande vid nyanställning.

Vi hanterar allt vårt avfall på ett miljökorrekt sätt. Företaget har ett miljöledningssystem och är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas kravstandard. Företagets miljöpolicy och tydliga miljömål följs upp löpande och revideras årligen enligt denna standard. Miljömål och miljöpolicy godkänns av ledningen.

Våra miljömål 2024-2025

1

Minska antalet mil

Att minska antalet körda mil per servicepunkt med 2%/år. 

2

Miljövänlig destruktion

Att säkerställa miljövänlig destruktion av emottagna uttjänta brandsläckare.

3

Produktval

Att välja produkter som har mindre negativ miljöpåverkan.

4

Cirkulär återanvändning

Vi ska erbjuda våra kunder cirkulär återanvändning av Nu-Swift brandsläckare

Miljökunskap bland medarbetare

Samtliga medarbetare skall ha kunskaper om företagets miljöarbete och fortbildas inom miljöområdet.

5

Synligt miljöarbete online

Att göra företagets miljöarbete lättillgängligt via vår hemsida.

6

Miljöpolicy

Hald & Tesch Brand ab skall så långt som möjligt arbeta miljövänligt genom att anpassa brandskyddsarbetet efter gällande miljökrav samt att hålla oss väl underrättade om nuvarande och kommande regler och rekommendationer.

Alla bränder har stor miljöpåverkan. Hald & Tesch Brand ab bidrar till en bättre miljö genom att aktivt utbilda människor i hur man kan förebygga bränder. Hald & Tesch Brand ab strävar efter ett ökat miljömedvetande hos kunder genom att informera om olika produkters miljöpåverkan. Vid inköp för oss gäller miljökrav och kretsloppstänkande.

Kraven gäller produkter och arbetsmetoder samt företagets kompetens och information i miljöfrågor. Miljöarbetet skall tillämpas internt på företaget men även riktas till kunder och leverantörer.

Hald & Tesch Brand ab skall aktivt bedriva sitt miljöarbete genom att minska antal körda mil per servicepunkt samt köra fordonen enligt metoden ”vattenglaset”. Vi ska sälja produkter med lång hållbarhet och livslängd samt arbeta med ett miljöprogram som tar fasta på medarbetarnas kompetens, engagemang och attityder.

Arbetet skall baseras på kontinuerlig utbildning samt ett nära samarbete med våra leverantörer, kunder och myndigheter.

Granskad och godkänd 2024-01-30

P.O. Swedérus

VD Hald & Tesch Brand ab

Läs mer om våra utbildningar, tjänster och produkter samt följ oss på LinkedIn för nyheter och övrig information.

bottom of page