Automatiska Släcksystem


Automatiska släcksystem består av ett flertal komponenter som tillsammans verkar för att släcka en brand så snabbt och effektivt som möjligt.

Det finns olika typer av släcksystem som alla har specifika egenskaper vilket gör släckanläggningen till en komplett brandskyddsåtgärd. Släcksystem med gas används fördelaktigt i slutna utrymmen så som serverhallar och ställverk. Gasen verkar i hela utrymmet och motverkar att branden fortgår. Enskilda objekt så som transformationer, verkstadsmaskiner och liknande utrustning kan skyddas med vattendimma genom ett så kallat punktskydd.

Ring eller maila oss om du vill veta mer om våra produkter!

08-5066 8000

hk@haldotesch.se

R – 102 släcksystem för kök med Ansulex


Släcksystem R-102 för kök skyddar fler restauranger från brand än något annat system. R-102 släcksystem innehåller en flexibel design med ett extremt effektivt släckmedel ANSULEX som har lågt pH och förvaras flytande. ANSULEX slår snabbt ner lågor och kyler heta ytor samtidigt som de skapar ett filtliknande hölje som hjälper till att förhindra återantändning.

Ansulex R102 är ett mekaniskt system med både manuell- och automatisk aktivering. Detta är ett krav enlig NFPA17A.

Manuell aktivering sker via ett draghandtag som placeras på lämplig plats i köket, normalt på väggen vid närmsta nödutgång. Vid tillbud så drar personalen i handtaget och systemet aktiveras omedelbart.

Automatisk aktivering sker via smältlänkar. Dessa placeras normalt i filterhuset under frånluftsanslutningen. När smältlänken utsätts för hög värme så brister den och systemet aktiveras. Lämpligt gradtal för aktivering beror på vilken typ av kök som skyddas. Smältlänkar kan väljas mellan 138-260 grader.

Släckvätskan ANSULEX släcker effektivt oljebränder och kyler samtidigt heta ytor i släckzonen. Vätskan är en kaliumbaserad saltlösning som är ofarlig för personal och lätt att sanera efter aktivering. Ansulex har marknadens lägsta pH värde och är därmed skonsamt mot kökets rostfria inredning.

Novec 1230


Ett släcksystem med Novec 1230 består av en eller flera trycksatta släckmedelsbehållare, rörsystem med munstycke, centralapparat och detektion. Släckanläggningen aktiveras automatiskt via detekteringen eller manuellt via en larmtryckknapp. Vid aktivering av släcksystemet strömmar släckmedlet genom rörsystemet och ut i munstycket. 

Miljöaspekt
Novec 1230 är ett kemiskt släckmedel framtaget av 3M för att möta kravet från marknaden på ett effektivt släckmedel för att bekämpa brand samtidigt som man vill ha minimal negativ påverkan på miljön. Tidigare generationer av kemiska släckmedel som HFC-föreningar har visats sig ha negativ påverkan på miljön.

Att släcka med Novec 1230
För att bekämpa branden arbetar Novec 1230 med att kyla heta ytor som uppstår vid en brand och sänker inte syrehalten i rummet.

Koncentrationen av Novec 1230 vid aktivering av ett släcksystem är i normala fall omkring 5,3 % till 5,6 %. Släcksystem med Novec 1230 har en tömningstid på 6 sekunder till 10 sekunder beroende på hur systemet designas.

Användningsområden

Automatiska släckanläggningar med Novec 1230 kan användas för att skydda många olika typer av utrymmen mot en brand. Några typiska applikationer är:

  • Datahallar och serverrum
  • Telestationer
  • Kontrollrum
  • Ställverk
  • UPS-Rum

Personsäkerhet
Novec 1230 har en mycket hög säkerhetsmarginal och lämpar sig utmärkt att använda i normalt bemannade utrymmen. Novec 1230 är ett effektivt släckmedel som har en släckande effekt långt under säkerhetsnivåerna för Novec 1230.

Inertgas


Ett släcksystem med Inertgas består av trycksatta släckmedelsbehållare, rörsystem med munstycke, centralapparat och detektion. Släckanläggningen aktiveras automatiskt via detekteringen eller manuellt via en larmtryckknapp. Vid aktivering av släcksystemet strömmar släckmedlet genom rörsystemet och ut i munstycket. 

Miljöaspekt
Inertgaser finns redan i atmosfären, således bidrar inertgaser varken till en förtunning av ozonskiktet eller bidrar negativt till växthuseffekten. Inertgasen i sig kan inte reagera kemiskt med andra ämnen vilket innebär att det inte bildas några farliga restprodukter vid släckning med en inertgas.

Att släcka med Inertgas
Ett släcksystem med inertgas används framförallt i slutna utrymmen och bekämpar branden genom att sänka syrenivån i utrymmet till den nivå där en brand inte längre kan fortgå. Syrehalten i ett rum är i normala fall 20,9% och vid aktivering av ett släcksystem med inertgas reduceras syrehalten till mellan 10% – 15 % beroende på vilken typ av brand man förväntar sig. I släcksystem använder man vanligast blandningar av inerta gaser för att uppnå optimal släckande effekt. Två av de vanligaste gasblandningarna är IG-55 som är en blandning av Nitrogen och Argon (50%-50%) och IG 541 är en blandning av Nitrogen, Argon och koldioxid (52%-40%-8%)

Personsäkerhet
Inertgasen komprimeras i högtrycksbehållare till 200 bar och 300bar. Inertgasbehållare skall alltid handskas med försiktighet och av utbildad personal. I utrymmen där syrehalten förväntas under stiga 10% får inte vara normalt bemannade. En syrehalt under 10% har skadlig fysisk påverkan på personer som vistas i utrymmet.